21.1.4. Om hvorvidt en forvaltning i en kommune med delt administrativ ledelse må betjene mere end ét stående udvalg

12-11-2021


Odense Kommune anmodede om Indenrigs- og Boligministeriets vurdering af, om det ville være i overensstemmelse med bestemmelsen i § 64 a i lov om kommunernes styrelse, at én eller to forvaltninger i en kommune med delt administrativ ledelse betjener op til to stående udvalg hver, og at én forvaltning (og én direktør) dermed ledes af op til to rådmænd.

Hvis ovenstående efter Indenrigs- og Boligministeriets vurdering ikke var i overensstemmelse med § 64 a i lov om kommunernes styrelse, anmodede Odense Kommune om Indenrigs- og Boligministeriets vurdering af, om der var noget til hinder for at opnå en dispensation fra § 64 a i lov om kommunernes styrelse i medfør af samme lovs § 65 c, stk. 2.

1. Fortolkningen af § 64 a, stk. 2

Indenrigs- og Boligministeriet udtalte bl.a., at det følger af lovbemærkningerne, at når den administrative ledelse efter § 64 a i lov om kommunernes styrelse er delt mellem borgmesteren og udvalgsformændene (rådmændene), forudsættes det, at den kommunale administration ligesom i magistratskommuner er opdelt, således at hver afdeling er sammenfaldende med ét udvalgs sagsområde, og rådmændene og borgmesteren hver for sig leder hver sin afdeling.

Ministeriet udtalte videre, at styreformens forudsætning om en opdeling af administrationen i forvaltningsafdelinger i overensstemmelse med udvalgenes ansvarsområder og således, at det klart fremgår, hvilken forvaltningsafdeling den enkelte rådmand/borgmesteren har den administrative ledelse af, har baggrund i hensynet til, at der skal være klarhed omkring opgave- og kompetenceafgrænsningen samt ansvarsfordelingen mellem de enkelte rådmænd og borgmesteren.

En sådan klarhed ville efter ministeriets opfattelse ikke være til stede, hvis en forvaltningsafdeling blev ledet af mere end én rådmand/borgmesteren.

På den baggrund fandt Indenrigs- og Boligministeriet, at det ikke ville være i overensstemmelse med § 64 a i lov om kommunernes styrelse, at én eller to forvaltninger betjente op til to stående udvalg hver, og at én forvaltning (og én direktør) dermed blev ledet af op til to rådmænd. Dette gjaldt, uanset at der ville være en tydelig opdeling af den pågældende forvaltnings afdelinger og kontorer, således at alle afdelinger og kontorer alene betjente ét udvalg og dermed lededes af én rådmand, og uanset at det derfor alene ville være én eller to direktører, der blev ledet af to rådmænd.

2. Dispensationsmulighed efter § 65 c, stk. 2

Indenrigs- og Boligministeriet udtalte bl.a., at det følger af bemærkningerne til § 65 c, stk. 2, i lovforslag nr. L 219 fra 1993, at der ved meddelelse af dispensation efter bestemmelsen skal sikres en klar opgave- og kompetenceafgrænsning i kommunen.

Indenrigs- og Boligministeriets udtalte videre, at det var ministeriets opfattelse, at en ordning som den af Odense Kommune skitserede, hvorefter en forvaltning skulle betjene to udvalg og derfor efter styreformen med delt administrativ ledelse skulle ledes af to rådmænd, principielt ville indebære en uklarhed i opgave- og kompetenceafgrænsningen. Dette skyldtes, at den administrative ledelse af forvaltningen ville blive delt mellem to politiske chefer.

Indenrigs- og Boligministeriet oplyste, at ministeriet derfor ikke forventede, at en eventuel anmodning om dispensation ville blive imødekommet, idet ministeriet ikke efter lovgrundlaget har adgang hertil.

Indenrigs- og Boligministeriet tilføjede, at der ikke af den kommunale styrelseslov kan udledes et krav om, at hver forvaltning i en kommune med delt administrativ ledelse skal have en direktør. Det ville således ikke være ulovligt, at Odense Kommune under et eller flere af sine udvalg indrettede en forvaltning uden en direktør, hvor f.eks. afdelingschefer/fagchefer refererede direkte til det stående udvalg og direkte var undergivet rådmandens administrative ledelse.

IT.21.1.4. Vedr. Odense Kommunes anmodning om en vejledende udtalelse om fortolkningen af § 64 a i lov om kommunernes styrelse m.v.