21.5.6. Kommunalbestyrelsens mulighed for at yde støtte og udgiftsgodtgørelse til medlemmer, som oplever chikane, trusler mv. forbundet med det kommunale hverv.

14-06-2021

KL havde henvendt sig til Indenrigs- og Boligministeriet om kommunernes muligheder for dels at give administrativ bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der oplever chikane, trusler mv. og ønsker at indgive politianmeldelse, dels at yde støtte til, at kommunal- bestyrelsesmedlemmer efter behov kan få psykologbistand efter sådanne oplevelser.

Indenrigs- og Boligministeriet har udtalt, at det afgørende kriterium for, at en kommunal- bestyrelse efter § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse kan beslutte, at udgiftsgodtgørelse eller støtte skal stilles til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer, efter ministeriets praksis er, om støtten eller udgiftsgodtgørelsen har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager i sin egenskab af kommunal- bestyrelsesmedlem.

Hvorvidt støtten, som ydes af den kommunale forvaltning, kan antage en form, hvor forvaltningen bistår kommunalbestyrelsesmedlemmer med politianmeldelse mod personer, der har udsat et kommunalbestyrelsesmedlem for chikane, trusler mv., samt følge op herpå, må skulle vurderes konkret af kommunalbestyrelsen efter ovennævnte kriterium for, om støtten har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem. Der er her overladt kommunalbestyrelsen et skøn med henblik på at vurdere dette.

Det må antages, at kommunalbestyrelsen i vurderingen bl.a. vil skulle inddrage, om chikanen, truslen mv., som er fremsat over for kommunalbestyrelsesmedlemmet, er forårsaget af vedkommendes varetagelse af hvervet.

Det vil kunne tillægges vægt, om der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen, truslen mv. og kommunalbestyrelsesmedlemmets ønske om at blive bistået af den kommunale forvaltning med henblik på at indgive politianmeldelse eller tage kontakt til politiet i øvrigt herom.

Hvad angår kommunalbestyrelsens mulighed for at yde støtte til psykologbistand, er der efter ministeriets opfattelse hjemmel hertil efter § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, hvis det i den konkrete situation kan lægges til grund, at det for kommunal- bestyrelsesmedlemmet behandlingskrævende behov er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet.

Kommunalbestyrelsen vil ved vurderingen heraf bl.a. kunne lægge vægt på kommunal- bestyrelsesmedlemmets konkrete oplysninger om karakteren og omfanget af chikanen eller truslerne. Endelig vil det være relevant at lægge vægt på, om der er en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen eller truslerne og kommunalbestyrelsesmedlemmets angivne behov for psykologbistand.

Efter ministeriets opfattelse kan en kommunalbestyrelse ikke efter § 16, stk. 11, 2. pkt., generelt stille en psykologordning til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der dækker kommunalbestyrelsesmedlemmernes behov, som ikke er forårsaget af varetagelsen af hvervet.

I det omfang kommunalbestyrelsen kan stille en generel psykologordning til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvori det sikres, at psykologhjælpen er begrænset til tilfælde, hvor det behandlingskrævende behov er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet, kan en sådan ordning efter omstændighederne etableres med hjemmel i § 16, stk. 11, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse.

Det vurderes at være i overensstemmelse med § 16, stk. 11., 2 pkt., at kommunalbestyrelsen træffer en generel beslutning om, at kommunen kan stille ovennævnte sekretariatsmæssige støtte til bistand til politianmeldelse og opfølgning herpå og udgiftsgodtgørelse til psykologhjælp til rådighed. Det er en forudsætning herfor, at kommunalbestyrelsen samtidig, under iagttagelse af de kriterier, som er fastlagt i ministeriets praksis, fastsætter de nærmere betingelser for at yde denne støtte eller godtgørelse. Udøvelsen af skønnet over, om betingelserne for at stille sekretariatsmæssig støtte til rådighed eller yde godtgørelse er opfyldt, kan herefter i de konkrete tilfælde overlades til forvaltningen.

Det er frivilligt, om kommunalbestyrelsen vil stille den angivne støtte til bistand til politianmeldelse og opfølgning herpå og udgiftsgodtgørelse til psykologhjælp til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Notat af 14. juni 2021 sendt til KL.
-Forvaltningsjura, j.nr. 2021 – 3068