21.8.1. Om beregning af morarenter efter gebyrloven

07-01-2021

Social- og Indenrigsministeriet har på spørgsmål fra KL telefonisk udtalt, at § 3 i gebyrloven (lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner) efter ministeriets opfattelse indebærer, at en kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om at opkræve morarenter ved for sen betaling af en ydelse, kan beregne rente på kravets forfaldsdato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.

Renteberegningen knytter sig således ikke nødvendigvis til en kalendermåned, men kan påregnes på tværs af et månedsskifte.

For et krav med forfaldsdag den 15. i måneden, f.eks. den 15. december, kan der således beregnes rente pr. denne dato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra denne dato. Der påbegyndes en ny rentebærende måned den 15. i næstkommende måned, dvs. i eksemplet den 15. januar.

Social- og Indenrigsministeriets resumé af telefonisk udtalelse af 7. januar 2021 til KL
- Forvaltningsjura, j. nr. 2020-6878

 

Indenrigs- og Boligministeriet har på baggrund af en henvendelse fra KL med et supplerende spørgsmål til Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 7. januar 2021 til KL (j.nr. 2020-6878) offentliggjort på Resumedatabasen 21.8.1. suppleret og præciseret udtalelsen i et brev til KL.

Indenrigs- og Boligministeriet har udtalt, at det er ministeriets retsopfattelse, at der i tilfælde, hvor der i en måned mangler en dag svarende til månedsdagen for første rentetilskrivning, sker rentetilskrivning på den sidste dag i den pågældende måned.

Er forfaldsdagen eksempelvis den 30. januar, skal den første rentetilskrivning ske den 31. januar og næste rentetilskrivning den 28. februar, respektive 29. februar i et skudår, og derefter den 31. marts og 30. april og så fremdeles.

Indenrigs- og Boligministeriet har i forlængelse heraf under henvisning til Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 7. januar 2021 præciserende oplyst, at bestemmelsen i gebyrlovens § 3 må forstås således, at rentetilskrivning finder sted, hvis der ikke er betalt på forfaldsdagen, og at første tilskrivning af rente finder sted den efterfølgende dag.

Eksempelvis tilskrives der, for så vidt angår et krav, der har forfaldsdag den 15. i en måned, rente den 16. i den pågældende måned, og der tilskrives igen rente den 16. i den efterfølgende måned, hvis der ikke er betalt senest den 15. i den pågældende måned.

Indenrigs- og Boligministeriets brev af 18. oktober 2021
- Forvaltningsjura, j. nr. 2020-6878