21.8.3. Om en kommunalbestyrelses mulighed for at opkræve et gebyr á 450 kr. for underretning til hver ægtefælle om udlæg i fast ejendom, som ejes af ægtefællerne i forening.

08-07-2021

En borger har ønsket at få oplyst, om det er lovligt for en kommune efter gebyrlovens § 2 a at opkræve et gebyr á 450 kr. for underretning til hver ægtefælle om udlæg i fast ejendom, som ejes af ægtefællerne i forening.

Det fremgår af forarbejderne til den gældende gebyrlovs § 2 a, at bestemmelsen omfatter ethvert tilfælde, hvor kommunen underretter skyldneren om udlægsforretningen, uanset om der i forbindelse med underretningen er krav om forkyndelse for skyldneren, og uanset på hvilken måde forkyndelsen sker. Det fremgår endvidere udtrykkeligt af forarbejderne til bestemmelsen, at gebyret på højst 450 kr. knytter sig til underretningen om udlægsforretningen, og at der kan opkræves ét gebyr pr. underretning.

Bestemmelsen indebærer i hvert fald, at der kan opkræves et gebyr hver gang, det er påkrævet at fremsende underretning til samme skyldner om udlægsforretningen, dvs. uanset om en underretning om udlægsforretning vedrørende samme fordring er fremsendt tidligere. Dette skyldes, at gebyret ifølge forarbejderne og ministeriets praksis knytter sig til selve underretningen om udlægsforretningen.

Bestemmelsen må endvidere indebære, at der for et krav, som påhviler flere skyldnere kan opkræves et gebyr pr. underretning til hver af skyldnerne. Ministeriet lægger herved vægt på, at gebyret ifølge forarbejder og praksis har karakter af et ekspeditionsgebyr, der knytter sig til selve underretningen om udlægsforretningen.

Spørgsmålet er, om det gør nogen forskel, at skyldnerne er samlevende ægtefæller, og at udlægsforretningen angår fast ejendom, som tilhører ægtefællerne i forening. Indenrigs- og Boligministeriet bemærker i den forbindelse, at der ikke i gebyrloven er fastsat bestemmelse om, at gebyr for underretninger ikke kan opkræves hos begge samlevende ægtefæller, når fogedforretningen angår fast ejendom, som tilhører skyldnerne i forening.

Ved vurderingen af, om der kan opkræves ét gebyr pr. underretning til samlevende ægtefæller, når udlægsforretningen angår fast ejendom, som tilhører dem i forening, må det derfor efter Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse være afgørende, om der er tale om gæld, som ægtefællerne hæfter solidarisk for, og om det på den baggrund kan anses for sagligt og nødvendigt at sende en underretning til begge ægtefæller om udlægsforretningen.

I det omfang det kan anses for sagligt og nødvendigt at sende en underretning til begge ægtefæller, er det ministeriets opfattelse, at der er hjemmel i gebyrlovens § 2 a til at opkræve det af kommunen fastsatte gebyr på højst 450 kr. pr. underretning fra hver af de to ægtefæller.

 

Se Indenrigsministeriets brev af 8. juli 2021 til en borger
– Forvaltningsjura. J.nr. 2020-11083