22.5.5. Om udbetaling af vederlag til midlertidigt fungerende udvalgsformand

18-10-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har på foranledning af KL udtalt, at der efter § 10 i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 (vederlagsbekendtgørelsen) gælder et krav om konstituering, førend der kan ske udbetaling af funktionsvederlag til en udvalgsnæstformand, som i en periode fungerer som udvalgsformand på grund af formandens midlertidige fravær.

Det er således en betingelse for udbetaling af funktionsvederlag, at der er truffet en beslutning om, at udvalgsnæstformanden er konstitueret som udvalgsformand.

At udvalgsnæstformanden rent styrelsesretligt automatisk indtræder i formandens funktioner i en situation, hvor formanden er midlertidigt fraværende, er dermed ikke afgørende i vederlagsmæssig henseende.

Udvalget har som følge af vederlagsreglerne en pligt til ved først givne lejlighed (førstkommende møde) at tage stilling til, om næstformanden skal konstitueres, eller om udvalget ønsker at konstituere et andet udvalgsmedlem som midlertidig formand.

Udvalget vil kunne træffe en generel beslutning om, at næstformanden i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald. Udvalget kan, men skal ikke, nedfælde en sådan beslutning i udvalgets forretningsorden, og udvalgets beslutning vil altid kunne erstattes af en ny og anderledes beslutning også i et konkret tilfælde af udvalgsformandens midlertidige forfald. Der er ikke noget til hinder for, at nogle udvalg i en kommune træffer en sådan generel beslutning og andre ikke gør.

Den generelle beslutning kan, hvis dette ønskes, gøres betinget af, at næstformanden ikke uden en selvstændig beslutning herom anses for konstitueret som udvalgsformand i bestemte perioder af året, f.eks. juli måned, hvor der normalt ikke afholdes udvalgsmøder og derfor ikke eller kun i meget begrænset omfang er opgaver som led i udvalgsformandshvervet.

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 18. oktober 2022 om udvalgsnæstformandens adgang til vederlag som konstitueret udvalgsformand, herunder om konstitueringsbegrebet i vederlagsbekendtgørelsens § 10
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-4189