22.5.7. Om vurdering af sammenhængende periode ved beregning af ni-måneders fraværsperiode på grund af helbredstilstand m.v.

22-12-2022

Et kommunalbestyrelsesmedlem kan som udgangspunkt efter vederlagsbekendtgørelsens regler få vederlag i indtil 9 måneder ved fravær, der kan henføres til helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption.

En kommune har spurgt ministeriet om, hvordan beregningen af fraværsperioden skal foretages, når et medlem er fraværende på grund af samme fraværsårsag (helbredstilstand), men perioden er afbrudt på grund af raskmelding i juli måned, hvor der ikke er møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg. 

Ministeriet har i den anledning udarbejdet et notat om beregningen af den nævnte 9-måneders fraværsperiode.

Det følger af vederlagsbekendtgørelsens regler, at et kommunalbestyrelsesmedlem har ret til vederlag i en periode på indtil 9 måneder ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption i en tidsmæssigt sammenhængende periode, og der af én af de nævnte grunde er er indkaldt en stedfortræder. Der skal være tale om fravær af de nævnte grunde i en tidsmæssigt sammenhængende periode. Dette indebærer som udgangspunkt, at 9-måneders perioden afbrydes ved en mellemkommende periode, hvor medlemmet har varetaget sit kommunale hverv uden fravær, med den virkning, at der herefter beregnes en ny 9-måneders periode.

Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem, som har været fraværende i en periode af én af de nævnte årsager, genoptager sit hverv i en mødefri måned, og derefter på ny bliver fraværende af samme årsag, skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering af, om det pågældende medlem har været fraværende i en reelt sammenhængende periode, eller om der er tale om to på hinanden følgende fraværsperioder.  

Kommunalbestyrelsen er i denne vurdering overladt et skøn under iagttagelse af de almindelige krav til bl.a. saglighed og lighed. Kommunalbestyrelsen vil ved vurderingen bl.a. kunne inddrage, på hvilken måde og i hvilket omfang medlemmet i den mødefri måned har varetaget sit kommunale hverv. 

Det forhold, at medlemmet i den mødefri måned alene har besvaret borgerhenvendelser, er ikke tilstrækkeligt til at afbryde en reelt sammenhængende fraværsperiode. Medlemmet skal i den mødefrie måned have deltaget i reel aktivitet, der har karakter af møder mv. omfattet af § 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, herunder ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg, deltagelse i kurser m.v., som kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen har anset for at have betydning for varetagelsen af medlemmets kommunale hverv, og seminarer m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 22. december 2022 sendt til en kommune - Forvaltningsjura, j.nr.: 2022-6258