22.8.1. Om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion

24-05-2022

Indenrigs- og boligministeren har besvaret spørgsmål nr. 174 (alm. del) fra Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg vedrørende kommuners oprettelse af en borgerrådgiverfunktion.

I svaret oplyses bl.a., at kommunalbestyrelsen efter de gældende regler har mulighed
for at oprette en borgerrådgiverfunktion som en almindelig del af den kommunale
forvaltning. Kommunalbestyrelsen kan også efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse oprette en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under kommunalbestyrelsen, og som formelt er uafhængig af den kommunale forvaltning, udvalgene og
borgmesteren.

Det oplyses videre at nedsættelse af en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e i lov om
kommunernes styrelse indebærer, at kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt skal fastsætte, at der etableres en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører
under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Konsekvensen af, at en borgerrådgiverfunktion ikke er skrevet ind i
kommunens styrelsesvedtægt, er, at borgerrådgiverfunktionen indgår som en del af
den kommunale forvaltning. Borgerrådgiverfunktionen er dermed underlagt et stående udvalg eller økonomiudvalget, jf. § 17, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, som
fastslår, at den umiddelbare forvaltning af de kommunale anliggender i styrelsesvedtægten skal være henlagt til økonomiudvalget eller et stående udvalg. Borgerrådgiverfunktionen er endvidere – i modsætning til en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e i lov
om kommunernes styrelse – underlagt borgmesterens øverste daglige ledelse efter
lovens § 31, stk. 3.

Endelig oplyses det, at uanset om en kommunalbestyrelse har besluttet at oprette en
borgerrådgiverfunktion eller ikke, og uanset hvilken type af borgerrådgiverfunktion
kommunalbestyrelsen i så fald har oprettet, er det imidlertid kommunalbestyrelsens
ansvar, at kommunen yder borgerne den service og den retssikkerhed, som de har krav
på og kan forvente. Det er samtidig kommunalbestyrelsens ansvar at fastlægge, hvordan dette sikres


Indenrigs- og Boligministerens svar af 28. marts 2022 på spørgsmål nr. 174 stillet af et folketingsmedlem - kommunaljura, j.nr. 2022-1443