22.8.5. Om en kommunes udbud af en fast ejendom med frist for afgivelse af tilbud

29-09-2022

En kommune har stillet Indenrigs- og Boligministeriet følgende spørgsmål:

  • Kommunen har udbudt en fast ejendom med en frist for afgivelse af tilbud, men udbuddet har ikke ført til et salg. Er kommunen forpligtet til at udbyde ejendommen på ny, hvis kommunen efter fristens udløb, men inden for ét års fristen i udbudsbekendtgørelsens § 9, modtager et nyt tilbud på ejendommen, og kommunen fortsat ønsker at sælge den?

Indenrigs- og Boligministeriet har i den anledning udtalt følgende:

Når kommunen har fastsat en bindende frist for afgivelse af tilbud og der ikke i udbuddet er tilkendegivet yderligere vedr. salg efter fristens udløb, indebærer det, at kommunen som udgangspunkt ikke uden fornyet offentligt udbud kan antage andre end rettidigt indkomne tilbud. Har kommunen i denne situation modtaget bud inden for den fastsatte frist, skal kommunen inden udløbet af 1 års-fristen i udbudsbekendtgørelsens § 9 have indgået en bindende aftale om salg af ejendommen til en af disse tilbudsgivere.

Indkommer der ikke bud inden for den fastsatte frist, eller er det af andre grunde ikke muligt at sælge ejendommen til en af de tilbudsgivere, der har afgivet bud inden for fristen, må kommunen, såfremt den fortsat ønsker at afhænde ejendommen, udbyde ejendommen på ny.

Har kommunen derimod i annonceringen af udbuddet samtidig med angivelsen af en frist tilkendegivet, at der også kan ske salg til en tilbudsgiver, der har afgivet bud efter denne frist, vil salg derimod kunne ske på baggrund af annonceringen af udbuddet i op til et år efter annonceringen, jf. udbudsbekendtgørelsens § 9.  

Kommunen vil helt frem til, at der er indgået en retligt bindende aftale mellem kommunen og en tilbudsgiver, være forpligtet til at tage efterfølgende indkomne bud i betragtning. Dette følger af kommunens forpligtelse til som udgangspunkt at sælge ejendommen til markedsprisen. Er ejendommen udbudt med en bindende frist for afgivelse af tilbud, og indkommer der efter fristen et højere eller i øvrigt bedre bud end det/de hidtil afgivne, vil kommunen derfor som udgangspunkt være forpligtet til at forkaste de indkomne tilbud og udbyde ejendommen på ny.

Har kommunen derimod udbudt ejendommen med en frist for afgivelse af bud, men med en tilkendegivelse af, at der også kan ske salg til en tilbudsgiver, der har afgivet bud efter denne frist (en ikke bindende frist), og indkommer der efter fristen et højere eller i øvrigt bedre bud end det/de hidtil afgivne, vil kommunen uden fornyet offentligt udbud kunne sælge ejendommen til den tilbudsgiver, der har afgivet dette højere eller bedre bud.

Indkommer der alene tilbud, som vurderes at være lavere end markedsprisen, vil kommunen være forpligtet til at forkaste tilbuddene.

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 29. september 2022
- Kommunaljura, j.nr. 2022-4339