22.8.6. Om opkrævning af gebyr for flere rykkerskrivelser efter gebyrloven

04-10-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har på baggrund af en henvendelse fra KL udtalt, at kommunerne efter gebyrlovens § 2, stk. 2, kan udsende flere rykkerbreve vedrørende den samme ydelse og opkræve gebyr for hvert rykkerbrev, såfremt der er en saglig begrundelse herfor. Gebyrloven fastsætter ikke nogen øvre grænse for, hvor mange rykkerskrivelser, der kan opkræves gebyr for. Spørgsmålet om, hvorvidt det i en konkret situation vil være lovligt at opkræve gebyr for mere end ét rykkerbrev, må bero på en vurdering af, om der i hvert enkelt tilfælde er et sagligt behov for at minde den pågældende om den forfaldne ydelse ved at sende mere end et rykkerbrev vedrørende ydelsen. I vurderingen kan det f.eks. indgå, om inddrivelsesproceduren på forskellige stadier varetages af forskellige afdelinger i kommunen. Også hensynet til borgeren bør indgå i vurderingen.

Med hensyn til opkrævning af gebyr for flere forskellige ydelser giver gebyrlovens § 2, stk. 2, hjemmel til, at der kan opkræves gebyr for hvert separat rykkerbrev, kommunen sender for hver ikke rettidigt betalt ydelse, som en borger hæfter for. Gebyrlovens § 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at en kommune vælger at slå flere restancer sammen i ét rykkerbrev med den virkning, at der alene kan opkræves ét gebyr for det pågældende brev. Der kan imidlertid ikke af gebyrlovens regler udledes en pligt for kommunerne til at slå flere restancer sammen i det samme rykkerbrev.

Indenrigs- og Boligministeriets brev af 4. oktober 2022 til KL
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2022-2273