23.1.4. Om en kommunes bestemmende indflydelse i et aktieselskab, der driver ladestandere til kommunens egne elbiler

12-09-2023

KL havde på vegne af en kommune anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om som øverste kommunale tilsynsmyndighed at behandle en sag, hvori Ankestyrelsen havde afgivet en udtalelse. Sagen vedrørte kommunens muligheder for at drive ladestandere til brug for kommunens egne elbiler i et aktieselskab, hvori kommunen har bestemmende indflydelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt ikke grundlag for at tage sagen op til behandling og lagde i den forbindelse navnlig vægt på, at der på det foreliggende grundlag ikke var udsigt til, at ministeriet ville nå et andet resultat i sagen end Ankestyrelsen.

KL havde i sin henvendelse tilkendegivet, det ville være hensigtsmæssigt at klarlægge kriterierne for anvendelsen af undtagelsen fra forbuddet imod, at en kommune kan varetage sine opgaver i privatretlige selskaber, hvori kommunen har bestemmende indflydelse. Med henvisning hertil fremkom Indenrigs- og Sundhedsministeriet i brevet med nogle supplerende bemærkninger i anledning af spørgsmålet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fandt blandt andet, at den hidtil forholdsvis snævert afgrænsede undtagelse til forbuddet imod bestemmende indflydelse ville blive betydeligt udvidet, hvis den også omfattede kommunal egenproduktion som f.eks. opsætning af ladestandere til kommunens egne elbiler, der ikke i sit indhold er forsyningsvirksomhed. Dette ville medføre en væsentlig svækkelse af de efter ministeriets opfattelse grundlæggende hensyn, der ligger bag forbuddet imod, at en kommune kan varetage sine opgaver i privatretlige selskaber, hvori kommunen har bestemmende indflydelse. 

Indenrigs- og sundhedsministerens brev af 12. september 2023 - Demokrati, j.nr. 2023-1822