23.1.5 Om svar fra forvaltningen må sendes til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen eller udvalget

26-10-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeren har besvaret en henvendelse fra et kommunalbestyrelsesmedlem, der havde undret sig over, at den kommunale forvaltnings svar på et medlems skriftlige eller mundtlige spørgsmål til embedsmændene i visse tilfælde blev sendt til alle medlemmer, f.eks. alle medlemmer af vedkommende kommunale udvalg.

Af Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar fremgår bl.a., at kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer om bistand til medlemmerne, der indebærer, at andre medlemmer ikke uden anmodning herom orienteres om forvaltningens svar til et medlem som led i bistanden til medlemmet. Dette kan også følge af en praksis i kommunen.

Endvidere fremgår af Indenrigs- og sundhedsministeriets svar, at kommunalbestyrelsen efter ministeriets opfattelse kan fastsætte retningslinjer om forvaltningens bistand til medlemmerne, eller det kan følge af kommunens praksis herom, at forvaltningen af egen drift orienterer f.eks. de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer eller de øvrige medlemmer af det for besvarelsen relevante stående udvalg om svar, der er givet til et medlem som led i forvaltningens bistand til dette medlem. Retningslinjer eller praksis, hvorefter forvaltningen af egen drift orienterer andre medlemmer om svar givet som led i bistanden, må dog administreres således, at forvaltningen ikke videregiver oplysninger, der må anses for fortrolige efter forvaltningslovens § 27, til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke har anmodet herom. Det tilføjes i den forbindelse, at det forhold, at det medlem, der modtager bistand i form af et svar fra forvaltningen, ikke ønsker, at andre medlemmer får kendskab hertil, normalt ikke i sig selv vil indebære, at svaret eller oplysninger i svaret må anses for fortrolige efter forvaltningslovens § 27.

Endelig fremgår af udtalelsen, at et kommunalbestyrelsesmedlem har mulighed for i overensstemmelse med § 11, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse at stille et forslag i kommunalbestyrelsen om ændring af de retningslinjer eller den praksis, der gælder i kommunen, om forvaltningens videregivelse til andre medlemmer af svar, som et medlem har modtaget som led i forvaltningens bistand.

Indenrigs- og sundhedsministerens brev af 25. oktober 2023 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- Demokrati, j.nr. 2023-2433]