23.3.1. Om kommuners adgang til at yde anlægsstøtte til private aktører, der både varetager kommunale og ikke-kommunale opgaver

20-01-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på baggrund af en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen udtalt, at kommunal anlægsstøtte til private aktører, der både varetager kommunale og ikke-kommunale opgaver, som udgangspunkt ikke kan øremærkes på en måde, der sikrer, at den kommunale støtte hverken direkte eller indirekte tilflyder aktiviteter, som kommuner ikke lovligt kan støtte.

Efter kommunalfuldmagtsregler kan kommuner under nærmere betingelser yde støtte til privates varetagelse af lovlige, kommunale opgaver. Hvis modtageren af støtten både varetager kommunale og ikke-kommunale opgaver, er det en betingelse for, at kommunen kan yde støtte, at støtten øremærkes til den kommunale opgave.

Det antages i tilsynsmyndighedernes praksis og den juridiske litteratur, at anlægsstøtte som udgangspunkt ikke kan øremærkes.

Det kan dog ikke på forhånd udelukkes, at der i særlige tilfælde på baggrund af en sags konkrete omstændigheder kan foretages en tilstrækkelig faktisk og retlig øremærkning af anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver.

Såfremt der i særlige tilfælde kan sikres en faktisk og retlig øremærkning af anlægsstøtte, vil støtten efter ministeriets opfattelse kunne være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Vurderingen heraf må tage udgangspunkt i hver enkelt sags konkrete omstændigheder, og der gælder snævre rammer for vurderingen. Der kan således efter ministeriets opfattelse ikke opstilles generelle kriterier for, hvornår en øremærkning sikrer, at den kommunale støtte alene tilflyder opgaver, som kommuner lovligt kan varetage.

Kravet om øremærkning vil efter ministeriets opfattelse alene være opfyldt i tilfælde, hvor der både kan foretages en fysisk adskillelse af de kommunale aktiviteter fra ikke-kommunale aktiviteter, og samtidig foretages en retlig øremærkning af støtten.

Hvad angår spørgsmålet om støtte til husleje til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver, er det ministeriets opfattelse, at der alene i tilfælde, hvor huslejestøtten angår et anlæg, der udelukkende anvendes til kommunale opgaver, og hvor støttemodtageren i aftalen med kommunen forpligter sig til alene at anvende anlægget til kommunale opgaver, kan være tale om, at der er sket den fornødne fysiske og retlige øremærkning af støtten. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at støtten f.eks. ydes som et forholdsmæssigt huslejetilskud.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 20. januar 2023 til Ankestyrelsen
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-2453