23.5.2. Om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i den forventede fraværsperiode

04-01-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte på forespørgsel fra en kommune blandt andet om, hvorvidt der for et kommunalbestyrelsesmedlem, som forventedes at være fraværende i en måned på grund af udenlandsrejse, skulle udpeges en stedfortræder til et fagudvalg, når der ikke var planlagt møder i fagudvalget i fraværsperioden, og hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, som forventedes at være fraværende i en måned på grund af udenlandsrejse, mistede alle sine vederlag i fraværsperioden, hvor der er indkaldt stedfortræder for hele måneden.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte i den forbindelse bl.a., at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, jf. § 28, stk. 2, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Det er valggruppen, der afgør, om betingelsen for en stedfortræders indtræden i udvalget, er opfyldt. 

Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium har den 4. september 2014 udtalt, at en stedfortræder kan indkaldes til enkeltstående uformelle møder i udvalg efter bestemmelserne i § 28, stk. 2, 2. pkt., og § 28, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Det må i den forbindelse være en forudsætning, at der er tale om et arrangement, som hele udvalget er indkaldt eller indbudt til, men der behøver ikke at være mødepligt (resumedatabasen 14.1.1.).

Den adgang, valggruppen har efter § 28, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse til at bestemme, at en stedfortræder indtræder i udvalget, har kun betydning, hvis der i den forventede fraværsperiode er et møde i udvalget, som stedfortræderen kan indkaldes til. Dette gælder også uformelle møder i udvalg, som hele udvalget er indkaldt eller indbudt til, hvor der ikke behøver at være mødepligt. Se resumédatabasen 14.1.1.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 4. januar 2023
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022 - 6424