23.5.3. Om vederlag under barsel

07-03-2023

Region Nordjylland havde stillet Indenrigs- og Sundhedsministeriet en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af § 27, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 2002 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv (den regionale vederlagsbekendtgørelse) i relation til forfaldsgrunden ”barsel”.

[Spørgsmål 1: Hvorvidt man har ret til 9 måneders barsel med vederlag i henholdsvis byråd og regionsråd, således at man kan afholde barsel det ene sted, mens man samtidigt varetager hvervet det andet sted]

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte blandt andet, at der ikke er noget principielt til hinder for, at en person, der både er medlem af et regionsråd og en kommunalbestyrelse, afholder barsel med vederlag det ene sted, mens hvervet varetages det andet sted. Det er dog en betingelse for at modtage vederlag under barsel, at man er forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsråd eller kommunalbestyrelse på grund af barsel.

Det beror på regionsrådets konkrete vurdering efter regionslovens § 12, jf. § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, om dette er tilfældet. I regionsrådets vurdering kan det indgå, om medlemmet også har barselsorlov fra sit civile arbejde, eller om vedkommende har barsel fra andre offentlige hverv, men det er ikke en betingelse for, at et medlem kan have lovligt forfald på grund af barsel, at medlemmet også holder barselsorlov fra disse øvrige hverv.

[Spørgsmål 2: Hvorvidt fraværet af opstillede frister betyder, at man kan afholde først 9 måneders barsel i byrådet og efterfølgende 9 måneders barsel i regionsrådet]

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalte blandt andet, at der ikke er noget principielt til hinder for, at en person, der både er medlem af kommunalbestyrelsen og regionsrådet, først afholder 9 måneders barsel med vederlag i kommunalbestyrelsen for derefter at afholde 9 måneders barsel med vederlag i regionsrådet. Det vil dog være en forudsætning, at begge barselsperioder har den fornødne tidsmæssige tilknytning til barnets fødsel, og det er regionsrådet, der skal foretage den konkrete vurdering heraf, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 12. november 2013 (resumédatabasen 13.5.3).

[Spørgsmål 3: Hvorvidt det er korrekt forstået, at en barselsperiode skal være sammenhængende i op til 9 måneder og derfor ikke kan afholdes ”drypvis”]

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte blandt andet, at det er muligt at dele en barselsperiode op i flere sammenhængende perioder, men at barselsperioden, selvom den deles op, samlet ikke kan udgøre mere end 9 måneder.

Hvorvidt der i et givent tilfælde er ret til vederlag i flere fraværsperioder, som samlet udgør op til 9 måneder, afhænger af, om der ved hver enkelt af fraværsperioderne fortsat vurderes at være den fornødne tidsmæssige tilknytning til barnets fødsel. Ved denne vurdering vil det være sagligt for regionsrådet at hense til længden af en eventuel forudgående fraværsperiode som følge af barsel med samme barn.

[Spørgsmål nr. 4: Hvorvidt den sammenhængende periode på op til 9 måneder skal beregnes fra tidspunktet for barnets fødsel, eller om man kan afholde de 9 måneders barsel fx 3 måneder efter barnets fødsel]

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte blandt andet, at den fraværsperiode, der danner grundlag for indkaldelse af stedfortræder, ikke behøver at blive påbegyndt på tidspunktet for barnets fødsel, men godt kan påbegyndes på et senere tidspunkt efter barnets fødsel. Det er dog herved en forudsætning, at betingelsen om fornøden tidsmæssig tilknytning til barnets fødsel i det konkrete tilfælde vurderes at være opfyldt ved barselsperiodens begyndelse.

Videre var det ministeriets opfattelse, at der 3 måneder efter barnets fødsel i almindelighed fortsat vil være den fornødne tidsmæssige tilknytning til fødslen. Ministeriet kunne dog ikke komme med en generel udtalelse om, på hvilket tidspunkt der ikke længere kan siges at eksistere den fornødne tilknytning til barnets fødsel. Der er overladt regionsrådet et skøn ved vurderingen heraf.

I forlængelse heraf udtalte ministeriet, at såfremt regionsrådet vurderer, at der i det konkrete tilfælde 3 måneder efter barnets fødsel er den fornødne tidsmæssige tilknytning til barnets fødsel, vil der som udgangspunkt ikke været noget til hinder for, at der fra dette tidspunkt afholdes barsel i en sammenhængende periode på op til 9 måneder, således at barnet når at blive 12 måneder gammelt.

[Spørgsmål nr. 5: Hvorvidt indkaldelse af en stedfortræder medfører, at et valgt medlem ikke kan beholde sine poster, hvortil medlemmet er udpeget af regionsrådet til fx bestyrelser og lignende]

Da det er en betingelse for, at der kan indkaldes en stedfortræder for et medlem af regionsrådet efter § 12 i regionsloven, jf. § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at medlemmet er absolut og varigt forhindret i at deltage i både regionsråds- og udvalgsmøder og i at varetage sine øvrige regionale hverv, kan medlemmet ikke i fraværsperioden varetage de regionale hverv, vedkommende er udpeget til af regionsrådet.

Det ovenfor anførte under spørgsmål 1-5 gælder tilsvarende for medlemmer af kommunalbestyrelsen. Den tilsvarende bestemmelse for kommunale hverv findes i § 31, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (den kommunale vederlagsbekendtgørelse).

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 7. marts 2023
- Forvaltningsjura, j.nr. 2023-638