23.5.4. Oplysningspligt efter KSL § 16 e og pligt til at modtage vederlag

22-03-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte på foranledning af en kommune, at det alene er vederlag og ikke andre udbetalinger, der er omfattet af kommunalbestyrelsesmedlemmets oplysningspligt og kommunalbestyrelsens offentliggørelsespligt i § 16 e, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Således har kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om eksempelvis mødediæter, udgiftsgodtgørelser og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som medlemmet har modtaget for udførelsen af andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller undervalg. Ligeledes har kommunalbestyrelsen ikke pligt til at offentliggøre disse beløb.

På foranledning af samme kommune udtalte Indenrigs- og Sundhedsministeriet derudover, at det er pligtmæssigt at modtage de vederlag, man som kommunalbestyrelsesmedlem har krav på som borgmester eller medlem af kommunalbestyrelsen eller et udvalg. Det er således efter lovgivningen ikke muligt at frasige sig sit vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller borgmester. Dette følger af § 16, stk. 9, i lov om kommunernes styrelse og § 36 i vederlagsbekendtgørelsen.

I forlængelse heraf udtalte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at der efter de kommunale vederlagsregler ikke er noget til hinder for, at et kommunalbestyrelsesmedlem, herunder en borgmester, vælger at frasige sig sine vederlag for varetagelsen af bestyrelsesposter, som vedkommende er udpeget til af kommunalbestyrelsen. Der er tale om et anliggende mellem kommunalbestyrelsesmedlemmet/borgmesteren og det selskab, der udbetaler vederlaget. Om et selskab kan undlade at udbetale vederlaget, må afgøres efter selskabslovgivningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 22. marts 2023
- Forvaltningsjura, j.nr. 2023-600