23.8.1. Om offentlighedslovens chefbegreb i den kommunale forvaltning

20-01-2023

KL havde anmodet ministeriet om at tage spørgsmålet om fortolkningen af chefbegrebet i offentlighedslovens § 21, stk. 3, 2. pkt., op til behandling. KL havde henvist til fire konkrete tilsynsudtalelser, hvorved Ankestyrelsen havde taget stilling til, om kommunalt ansatte ledere, ansat som henholdsvis afdelings- og teamledere, kunne anses som omfattet af bestemmelsens chefbegreb.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte generelt, at der som anført i forarbejderne måtte lægges vægt på ledelsesbeføjelser, lønforhold og stilling i det administrative hierarki ved vurderingen af, om en konkret stilling i den kommunale forvaltning var omfattet af chefbegrebet i offentlighedslovens § 21, stk. 3, 2. pkt. 

Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse var ansatte i den kommunale forvaltning på ledelsesniveau 1 (kommunaldirektører) og 2 (forvaltningschefer/-direktører) omfattet af chefbegrebet i offentlighedslovens § 21, stk. 3, 2. pkt. 

Chefer på ledelsesniveau 3 ville som udgangspunkt være omfattet af chefbegrebet. Det var i hvert fald tilfældet, hvis stillingen var indplaceret på cheflønsaftalen, på en lederoverenskomst eller på lederbestemmelse i overenskomsten på det pågældende faglige område. 

Ansatte i stillinger på ledelsesniveau 4 og 5 i det kommunale administrative hierarki var som udgangspunkt ikke omfattet af chefbegrebet, men ville kunne være omfattet efter en konkret vurdering, herunder navnlig, hvis stillingen var indplaceret på cheflønsaftalen, på en lederoverenskomst eller på lederbestemmelsen på det pågældende faglige område. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede derfor Ankestyrelsen om at genoptage behandlingen af de fire sager, der er nævnt i henvendelsen af 11. august 2021 fra KL, med henblik på, at Ankestyrelsen kunne få lejlighed til at tage stilling til, om denne udtalelse giver anledning til en ændret vurdering.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 20. januar 2023 til KL og Ankestyrelsen
- Forvaltningsjura, j. nr. 2021-5321