23.8.2. Om gebyrlovens anvendelse på beløb, som opkræves af huslejenævnet efter § 82, stk. 2, i lov om boligforhold

31-01-2023

KL havde forespurgt det daværende Indenrigs- og Boligministerium, om kommunerne havde hjemmel til at opkræve rykkergebyrer efter gebyrlovens regler i forbindelse med udlejers manglende betaling af beløb, som huslejenævnet opkræver hos udlejer i sager, hvor huslejenævnets afgørelse giver lejeren fuldt medhold, jf. § 82, stk. 2, i lov om boligforhold.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at det fremgår af gebyrlovens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte herefter, at beløb i henhold til § 82, stk. 2, i lov om boligforhold skal anses for opkrævet af kommunen, idet det er kommunen, som afholder udgifterne i forbindelse med huslejenævnenes virksomhed, ligesom beløb, som en udlejer skal betale huslejenævnet, bliver indtægtsført i det kommunale regnskab.

For så vidt angik betingelsen om udpantningsret udtalte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at beløb efter § 82, stk. 2, i lov om boligforhold, er tillagt udpantningsret, idet det følger af gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, § 11 og bilag 1, at udgangspunktet er, at fordringer, der opkræves eller inddrives af det offentlige, og som ikke er civilretlige fordringstyper, er tillagt udpantningsret.

Spørgsmålet var herefter, om ikke rettidigt betalte beløb i henhold til § 82, stk. 2, i lov om boligforhold, er en ydelse i gebyrlovens forstand, jf. gebyrlovens § 2, stk. 2.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte i den forbindelse, at en ydelse i gebyrlovens forstand på baggrund af ministeriets praksis kan karakteriseres som et pengekrav, som en kommune har som følge af kommunens ydelse på offentligretligt grundlag.

Kommunernes opkrævning af beløb efter § 82, stk. 2, i lov om boligforhold, har til formål at dække huslejenævnenes omkostninger i forbindelse med sager, som behandles i nævnene. ”Ydelsen” må i disse situationer forstås som den sagsbehandling, der sker i det tvistløsningsorgan i form af huslejenævnet, som kommunen stiller til rådighed for udlejere og lejere. På den baggrund var det Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering, at beløb, som udlejere skal betale efter § 82, stk. 2, i lov om boligforhold som et bidrag til de udgifter, der er forbundet med sagens behandling, jf. forarbejderne til § 82, stk. 2, i lov om boligforhold, må kategoriseres som en kommunal ydelse, der er omfattet af gebyrlovens § 2, stk. 2.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet konkluderede sammenfattende, at gebyrloven indeholder hjemmel for kommunerne til at opkræve rykkergebyrer for ikke rettidigt betalte beløb efter § 82, stk. 2, i lov om boligforhold.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 31. januar 2022 til KL
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-4596