23.8.3. Om, hvorvidt kommuner ved udbud til en fastsat pris kan opstille udvælgelseskriterier, som kommunen vil tillægge vægt ved et evt. valg mellem flere enslydende bud

20-02-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har modtaget en henvendelse fra en styrelse om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud til en fastsat pris vil kunne opstille en række udvælgelseskriterier, som kommunen vil lægge vægt på ved et evt. valg mellem flere enslydende bud.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 20. februar 2023 svaret følgende:

Det følger af § 3, stk. 1, i udbudsbekendtgørelsen (BEK nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme), at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår en ejendom udbydes til salg. Det følger af bestemmelsens stk. 2, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen.

Det fremgår af udbudsvejledningens (VEJ nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme) afsnit 12.3 om valg mellem flere ens bud, at hvis der indkommer ens tilbud fra flere tilbudsgivere, og disse tilbud er de bedste blandt de indkomne bud, vil kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet frit kunne vælge mellem tilbudsgiverne, så længe kommunen henholdsvis regionen ikke ved valget af tilbudsgiver lægger vægt på kriterier, som kommunen henholdsvis regionen ikke lovligt kan lægge vægt på. Det fremgår videre, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet også vil kunne vælge køberen ved lodtrækning blandt de enslydende bud, hvis disse er de bedste blandt de indkomne bud.

Det er på baggrund af ovenstående Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at en kommune også i forbindelse med et udbud vil kunne anføre, hvilke udvælgelseskriterier kommunen vil lægge vægt på ved et evt. valg mellem flere enslydende bud, så længe der ikke er tale om kriterier, som kommunen ikke lovligt kan lægge vægt på.

Det er dog en betingelse, at de omhandlede bud opfylder kravet om salg til markedsprisen, jf. udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, medmindre der i medfør af den skrevne eller uskrevne lovgivning kan ydes støtte til køberen.

Det skal endvidere understreges, at hvis en ejendom udbydes til en fastsat pris (som skal svare til markedsprisen), er kommunen efter udbudsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, forpligtet til ved annonceringen af udbuddet at angive, at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.