24.1.1. Om borgmestres instruktionsbeføjelser over for forvaltningen

14-02-2024

Ugeskrift for Retsvæsen har offentliggjort en artikel af advokat, ph.d., Azad Taheri Abkenar, Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, professor, ph.d. Sten Bønsing, Aalborg Universitet, kommitteret Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand og afdelingschef Hans B. Thomsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Artiklen bærer overskriften ”Borgmestres instruktionsbeføjelse over for forvaltningen – et svar”.

Det konkluderes i artiklen, at borgmesteren ikke i sin egenskab af øverste daglig leder af kommunens administration har nogen kompetence med hensyn til sagernes indhold. Borgmesteren har således ikke instruktionsbeføjelse over for ansatte, med hensyn til hvorledes sagerne skal afgøres. Borgmesteren kan heller ikke omgøre administrative afgørelser eller selv træffe afgørelse i sagerne. Borgmesteren har heller ikke i sin egenskab af øverste daglig leder af kommunens administration instruktionsbeføjelse i konkrete sager i relation til sagsbehandlingsskridt.

Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen, UfR 2024.B.27