91.1.1. Kommunalbestyrelsens kompetence ved behandling af bevillingsansøgninger

16-04-1991

Udtalt, at en kommunalbestyrelse i forbindelse med behandling af en bevillingssag også vil kunne tage stilling til indholdet af de dispositioner, hvortil der ønskes meddelt bevilling, uanset at dispositionerne er tiltrådt af det pågældende stående udvalg.

I sagen havde et teknisk udvalg tiltrådt en indstilling fra forvaltningen om valg af affaldsstativer og ansøgt kommunalbestyrelsen om bevilling til indkøbet.

Efter den kommunale styrelseslovs § 21 bestyrer udvalgene de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. Der er således tillagt de stående udvalg en betinget kompetence til at handle på kommunalbestyrelsens vegne, og denne kompetence kan udøves, så længe kommunalbestyrelsen ikke griber ind med særlige direktiver m.v. over for udvalget.

Da den trufne udvalgsbeslutning ikke kunne iværksættes, før kommunalbestyrelsen havde meddelt den fornødne bevilling, jf. styrelseslovens § 40, stk. 2, og da en bevilling er en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og materielle vilkår, hvorunder bevillingen er givet, var kommunalbestyrelsen ikke afskåret fra at tage stilling til indholdet af de dispositioner, hvortil der ønskedes meddelt bevilling.

Indenrigsministeriets skrivelse af 16. april 1991 til et byrådsmedlem
- 1.k.kt. j.nr. 1990/1079/1416-4