91.6.2. Om tilsynsmyndighedens samtykke efter de i medfør af § 59 fastsatte regler til en kommunes indtræden i en europæisk økonomisk firmagruppe

10-05-1991

En kommunes indtræden i en europæisk økonomisk firmagruppe, jf. EF-forordning nr. 2137/85 om indførelse af europæiske økonomiske firmagruppe og loven om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 667 af 1. juli 2019, forudsætter tilsynsmyndighedens samtykke, da firmagruppens medlemmer har en ubegrænset og solidarisk hæftelse for gruppens gældsforpligtelser. I den konkrete sag var der tale om, at en dansk kommune ønskede at indtræde i en europæisk økonomisk firmagruppe mellem andre europæiske byer, hvor firmagruppens medlemmer hæftede økonomisk og solidarisk for gruppens gældsforpligtelser, jf. artikel 24 i EF-forordningen. Der er ikke i forordningen speciel hjemmel til, at danske kommuner deltager i firmagrupper, men de pågældende regler udelukker ikke, at kommuner deltager i firmagrupper. Kommunestyrelseslovens § 60 finder ikke anvendelse, da § 60 alene omfatter samarbejde mellem danske kommuner. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kan deltage i en firmagruppe, må herefter afgøres i medfør af de regler, der er fastsat i henhold til kommunestyrelseslovens § 57. Indtræden forudsætter herefter tilsynsmyndighedens samtykke i medfør af lånebekendtgørelsens § 14.

Ved overvejelserne om, hvorvidt der efter lånebekendtgørelsens § 14 skal gives samtykke til en kommunes indtræden i en selskabsdannelse, må tilsynsmyndigheden især inddrage følgende forhold: Lovgivningen må ikke være til hinder for, at opgaven løses uden for det almindelige kommunale system. Samtlige af selskabets opgaver må være opgaver, som danske kommuner kan varetage, om nødvendigt med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, der i visse tilfælde giver en kommune mulighed for at varetage internationalt samarbejde om kommunale anliggender, fx udveksling af erfaringer om kommunale forhold, uden nogen form for udenrigspolitisk meningstilkendegivelse. Selskabet må ikke have et erhvervsøkonomisk formål. Kommunen skal ved sin deltagelse i selskabet handle økonomisk forsvarligt, herunder sikre sig, at samarbejdsvilkårene ikke medfører urimelig risikopåtagelse for kommunen, ligesom der ikke må være et urimeligt misforhold mellem kommunens og de øvrige deltageres ydelser, medmindre der er tale om lovlig kommunal støtte. Kommunen skal sikre sig, at det aftalemæssige grundlag for samarbejdet er fyldestgørende, herunder at det af formålsbestemmelserne fremgår, at de opgaver, firmagruppen skal varetage, er begrænset til opgaver, som kommunen skal varetage efter dansk ret. Offentlige retsgrundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen, skal desuden overholdes af selskabet på samme måde, som hvis kommunen selv havde varetaget opgaven. Tilsynsmyndigheden kan gøre samtykket efter lånebekendtgørelsens § 14 betinget af, at der sikres kommunen en rimelig adgang til udtræden.

Indenrigsministeriets brev af 10. maj 1991 til et tilsynsråd
- 1. k., j.nr. 1991/1050-38