92.8.6. Omfanget af det kommunale tilsyn

12-11-1992

Udtalt, at i tilfælde, hvor der i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af en sag har foreligget urigtige eller vildledende oplysninger, kan tilsynsmyndigheden tage stilling til, om kommunalbestyrelsens beslutning som følge heraf må anses for truffet på et uforsvarligt beslutningsgrundlag eller i øvrigt må anses for at være i strid med lovgivningen. Såfremt der er tale om en grov pligttilsidesættelse, vil tilsynsmyndigheden endvidere kunne fremsætte påtalebegæring i henhold til § 61 c i den kommunale styrelseslov.

Hvis et medlem finder, at der i forbindelse med en sags behandling foreligger eller fremkommer urigtige eller vildledende oplysninger, må medlemmet gøre dette gældende over for kommunalbestyrelsen. Herved får kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere, om der er tale om urigtige eller vildledende oplysninger, samt - i givet fald - om der er behov for tilvejebringelse af supplerende oplysninger, eventuelt gennem fornyet udvalgsbehandling.

Endvidere udtalt, at den kommunale tilsynsmyndighed ikke kunne tage stilling til, om byrådets beslutning i den foreliggende sag måtte være et aftalebrud i forhold til en forening, idet det falder uden for den kommunale tilsynsmyndigheds beføjelser at tage stilling til, om et byråd har handlet i strid med privatretlige forpligtelser. Indenrigsministeriet kunne derfor ikke udtale sig om, hvorvidt der i forbindelse med sagen havde været afgivet urigtige eller vildledende oplysninger.

Indenrigsministeriet tilføjede, at det inden for vide rammer tilkommer byrådet at afgøre, om en sag er tilstrækkeligt oplyst, og at ministeriet ikke havde fundet grundlag for at tilsidesætte tilsynsrådets vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt der havde foreligget tilstrækkelige oplysninger i sagen i forbindelse med byrådets beslutning om at anke en fredningsafgørelse.

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. november 1992 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt. j.nr. 1992/1070/213-1