14.5.2. Om retten til at få udbetalt vederlag ved midlertidig udtræden af kommunalbestyrelsen

26-03-2014

En kommune har henvendt sig telefonisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

Et kommunalbestyrelsesmedlem ønsker at fraflytte kommunen i en periode på under 6 måneder og ønsker herefter at genindtræde igen. Kommunen oplyser, at vedkommende har ret til at genindtræde efter den kommunale valglovs § 102, men spørgsmålet er opstået, hvorvidt vedkommende har ret til vederlag i den pågældende periode.

Det er oplyst, at der vil blive udpeget en stedfortræder for det pågældende medlem.


Den kommunale valglov [1]

Det følger af den kommunale valglovs § 100, at et medlem, der mister sin valgbarhed, udtræder af kommunalbestyrelsen. For at være valgbar til kommunalbestyrelsen skal man bl.a. have valgret, hvilket bl.a. forudsætter, at man efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister opfylder betingelserne for at være bopælsregistreret i kommunen og dermed har fast bopæl i kommunen, jf. den kommunale og regionale valglovs § 3, jf. § 1, stk. 1 og 4.

Efter den kommunale valglovs § 102, stk. 1, kan et medlem, der udtræder som følge af midlertidig fraflytning fra kommunen, genindtræde i kommunalbestyrelsen, når den pågældende på ny tager fast bopæl i kommunen, og såfremt dette sker senest 6 måneder efter fraflytningen. Hvis et medlem ønsker at genindtræde efter reglerne i stk. 1, skal den pågældende inden sin midlertidige fraflytning give kommunalbestyrelsen underretning herom, jf. samme lov § 102, stk. 2.

Ophør af vederlag

Reglerne om ophør af vederlag findes i vederlagsbekendtgørelsens [2] § 30, der er sålydende:

§ 30. Vederlæggelse efter §§ 2, 3, 7, 12 og 14-17 samt § 19, stk. 1, ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette, jf. dog § 66 b, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2. Ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

Stk. 3. Tillægsvederlag efter § 3 ophører endvidere med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år eller de i § 3 nævnte betingelser for at modtage vederlaget ikke længere er til stede.

Da det pågældende medlem fraflytter kommunen, udtræder vedkommende af kommunalbestyrelsen, jf. ovenfor om den kommunale valglov.

Det indebærer efter § 30, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen, at retten til vederlag ophører med udgangen af den måned, hvor vedkommende er udtrådt som medlem af kommunalbestyrelsen, da udtræden i den kommunale valglovs forstand i det hele sidestilles med fratræden i vederlagsbekendtgørelsens forstand.

Tillægsspørgsmål vedrørende barsel

I forbindelse med at ovenstående blev meddelt kommunen, blev der stillet et supplerende spørgsmål om, hvorvidt vedkommende har ret til vederlag under barsel i 9 måneder, hvis hun påbegynder barslen, mens hun stadig er medlem, og så under barslen flytter til en anden kommune. Spørgsmålet er derfor, om man kan opretholde retten til vederlag, når man holder barsel i en anden kommune.

Retten til vederlag under barsel er reguleret i vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 2, jf. ovenfor. I forhold til retten til vederlag under barsel forudsætter dette, at det pågældende medlem er medlem af kommunalbestyrelsen, dvs. er valgbar til kommunalbestyrelsen, hvilket bl.a. forudsætter, at hun har fast bopæl i kommunen, jf. den kommunale og regionale valglovs § 1, som refereret ovenfor. Det vil sige, at når vedkommende bor i en anden kommune, kan hun ikke få udbetalt vederlag under barsel, da hun er at betragte som fratrådt i vederlagsbekendtgørelsens forstand. Dog opstår spørgsmålet, om vedkommende har ret til vederlag ved to adskilte fraværsperioder, hvis den pågældende fx påbegynder sin barsel, før hun fraflytter kommunen, og ønsker at genoptage den, når vedkommende vender tilbage.

Ministeriet har tidligere – senest ved brev af 12. november 2013 til Region Hovedstaden [3] – forholdt sig til dette spørgsmål, hvor ministeriet mente, at barsel skal afholdes i relation til barnets fødsel, og at det inden for denne periode er muligt at dele barsel op og modtage vederlag for flere fraværsperioder i op til 9 måneder under forudsætning af, at der for hver periode er indkaldt stedfortræder i hele perioden.

Ministeriet udtalte bl.a. følgende:

Bekendtgørelsens § 22, stk. 2 [4] , er ikke til hinder for, at der udbetales vederlag i flere fraværsperioder grundet barsel, såfremt regionsrådet vurderer, at en ny fraværsperiode stadig har relation til barnets fødsel.

Regionsrådet er i denne vurdering overladt et skøn under iagttagelse af de almindelige krav til bl.a. saglighed og lighed. Det er ministeriets opfattelse, at regionsrådet som led i skønsudøvelsen ikke kan lægge vægt på, om regionsrådsmedlemmet allerede har modtaget vederlag for en fraværsperiode, hvor der er indkaldt stedfortræder på grund af barsel. Længden af en sådan forudgående fraværsperiode vil derimod have betydning for regionsrådets vurdering af, om der på tidspunktet for den nye fraværsperiode stadig er den fornødne tidsmæssige tilknytning til barnets fødsel, som gør, at der lovligt kan indkaldes stedfortræder med forfaldsgrunden ”barsel”. Vurderingen af denne periode påvirkes således ikke i sig selv af, om der tidligere har været indkaldt stedfortræder, men af den tid, der er gået siden barnets fødsel, det vil sige barnets alder.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 26. marts 2014
- Forvaltningsjura, j.nr. 2014-6097[1] Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11/02/2013 om kommunale og regionale valg

[2] Bekendtgørelse nr. 1537 af 13/12/2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

[3] Sagsnr. 2013-10679

[4] Svarende til § 26, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 181 af 26. februar 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv