14.8.2. Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

13-03-2014

X Kommune fandt, at kommunen ikke kunne attestere to elever til en friskole, da der efter kommunens opfattelse ikke var tale om en egentlig indmeldelse. Dette medførte, at friskolen ikke var berettiget til at modtage tilskud, da skolen ikke opfyldte elevtalskravet i friskoleloven.

Udtalt, at det i den foreliggende sag var vanskeligt for kommunen at skabe klarhed over sagens faktiske omstændigheder, hvorfor kommunen var henvist til at foretage en skønsmæssig afvejning af, hvilken vægt de modsatrettede hensyn skulle tillægges i forbindelse med kommunens vurdering af det faktiske grundlag.

I den forbindelse bemærket, at det falder uden for de kommunale tilsynsmyndigheders kompetence at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse, i det omfang skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter. Tilsynet omfatter imidlertid, om en kommune har overholdt de almindelige offentligretlige retsgrundsætninger, herunder inddraget ulovlige kriterier i skønsudøvelsen.

Udtalt, at ministeriet ikke fandt grundlag for at antage, at X Kommune havde inddraget usaglige hensyn i forbindelse med behandlingen af sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet fandt på den baggrund, at X Kommune lovligt kunne træffe afgørelse om attestation, som det skete i sagen.

Udtalt, at det kommunale tilsyn havde kompetence til at behandle sagen, da hverken friskoleloven eller anden lovgivning på Undervisningsministeriets område indeholder bestemmelser, hvorefter Undervisningsministeriet eller andre myndigheder inden for ministeriets område fører tilsyn med eller er klagemyndighed i forhold til kommunale myndigheders overholdelse af reglerne om attestation.

Udtalt, at kommunen ikke var inhabil i behandlingen af sagen, da det forhold, at kommunen ikke attesterer eleverne til friskolen, efter ministeriets opfattelse ikke ses at være en direkte økonomisk fordel for kommunen, da der er tale om et statstilskud.

Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 13. marts 2014 til en kommune
- j.nr. 2012-00325