19.5.4. Om tjenestebil til borgmestre og regionsrådsformænd

15-11-2019

På baggrund af en henvendelse fra et journalistisk medie har Social- og Indenrigsministeriet udtalt sig sammenfattende om gældende ret for kommuners og regioners mulighed for at stille tjenestebil til rådighed for borgmestre henholdsvis regionsrådsformænd.

Det fremgår af ministeriets vederlagsvejledning og af offentliggjort praksis, at en kommunalbestyrelse kan stille en bil til rådighed for borgmesteren, så længe borgmesterens kørsel i bilen står i direkte forbindelse med varetagelsen af borgmesterhvervet. Det kan for eksempel være kørsel fra borgmesterkontoret til et møde et andet sted i byen. Tjenestebilen må ikke anvendes eller stilles til rådighed for borgmesterens private kørsel. Det gælder, uanset om bilen stilles til rådighed med chauffør, eller om der er tale om en bil, som borgmesteren selv kan føre.

Ministeriet ses ikke at have udtalt sig udtømmende om, hvad der forstås ved privat henholdsvis tjenstlig kørsel.

Ministeriet har i udtalelser af 9. oktober 2012 og 10. juni 2014, der specifikt omhandlede chauffør-ordninger, udtalt, at kørsel mellem hjemmet og regionshuset kan betegnes som tjenestekørsel, når det foregår i bil med chauffør, også i de tilfælde, hvor borgmesteren møder ind som administrationens øverste administrative leder.

Det er endvidere ministeriets opfattelse, at kørsel til og fra egen bopæl, når det foregår i bil uden chauffør, normalt ikke vil kunne betegnes som tjenstlig kørsel. Det skyldes, at borgmesteren, når denne selv fører bilen, for det meste ikke vil være tilgængelig for sit arbejde og sine medarbejdere under kørslen, og at bilen derfor i disse tilfælde ikke kan fungere som en form for rullende kontor.

Det må herudover vurderes konkret, om der i den enkelte situation er tale om tjenestekørsel, dvs. om der er en sådan direkte sammenhæng mellem brugen af bilen og varetagelsen af det kommunale hverv, at borgmesterens benyttelse af bilen er af tjenstlig karakter. Det gælder principielt uanset, om kørslen er med eller uden chauffør. Som det fremgår af udtalelserne fra 2012 og 2014 vil kørsel med chaufførordning i videre udstrækning kunne anses for tjenstlig kørsel end kørsel uden chauffør, idet bilen i disse tilfælde kan fungere som en form for rullende kontor.

Social- og Indenrigsministeriets resumé af udtalelse af 15. november 2019 til et journalistisk medie – Forvaltningsjura, j.nr. 2019-8136